TOP 10+ Khóa cửa thông minh cho căn hộ chung cư tốt nhất

Xu h??ng l?p khóa c?a chung c? an toàn hi?n nay ???c r?t nhi?u khách hàng quan tâm. Chính vì th? vi?c l?a ch?n l?p ??t các b? khóa vân tay c?a chung c?, khóa c?a ?i?n t? c?n h? hay nói chung là các lo?i khóa c?a chung c? thông minh ?ang r?t HOT. Ngày hôm nay, Hagaco.vn xin t?ng h?p g?i t?i các b?n TOP 10+ Khóa c?a thông minh cho c?n h? chung c? t?t nh?t hi?n nay. Ch?c ch?n sau khi l?p ??t nh?ng b? khóa c?a thông minh này b?n s? không còn l?i lo tr?m c?p dình d?p n?a. H?n n?a còn t?ng thêm tính hi?n ??i cho c?n h? chung c? c?a gia ?ình mình.

Khóa chung c? thông minh
Khóa c?a chung c? thông minh

I. Có nên l?p khóa c?a chung c? thông minh không?

Khóa c?a thông minh là m?t s?n ph?m công ngh? cao, có giá thành cao h?n ? khóa c? truy?n th?ng. Vì th? r?t nhi?u ng??i còn phân vân có nên l?p lo?i khóa ?i?n t? này cho c?n h? c?a mình không. Hãy cùng Hagaco.vn ?i tìm ?áp án nhé!

1.1. Tình hình an ninh chung c? hi?n nay

V?n ?? l?p khóa c?a chung c? an toàn là nhu c?u th?c t? c?a r?t nhi?u h? gia ?ình hi?n nay. Cho dù m?c c?nh báo an ninh t?i các c?n h? chung c? không nh? nhà m?t ??t. Chung c? càng cao c?p thì m?c ki?m soát an ninh càng nghiêm ng?t. Nh?ng c?ng khó lòng ki?m soát h?t ???c. Ch?ng h?n nh? m?t v? c??p gi? danh nhân viên s?a ch?a, ??t nh?p nhà, kh?ng ch? gia ch? ?? c??p ti?n. Th?m chí có khi chung c? còn tr? thành c?n c? ??a ?n náu an toàn c?a khá nhi?u d?ng t?i ph?m tinh vi, b?ng nhóm nguy hi?m… V?y nên tài s?n riêng c?a mình thì v?n nên c?nh giác ?? phòng thì v?n h?n.

Khóa c?a chung c? thông minh có an toàn không?

1.2. L?p khóa ?i?n t? cho c?n h? chung c? có an toàn không?

Trên th?c t?, ph?n l?n các c?n h? chung c? cao c?p hi?n nay c?ng ??u ???c l?p ??t khóa c?a thông minh và các lo?i chuông c?a thông minh có hình nh?n di?n. Lo?i khóa hi?n ??i này ?ã góp ph?n ?áng k? trong vi?c b?o v? an toàn cho nhà chung c?. Vì chúng có c?u t?o ??c bi?t v?i b? vi x? lý thông minh. D? dàng nh?n di?n ý ?? x?u c?a k? tr?m ?? phát ra âm thanh c?nh báo ho?c g?i tr?c ti?p thông báo t?i ?i?n tho?i di ??ng cho ch? nhà. Bên c?nh ?ó các lo?i khóa ?i?n t? thông minh này còn ???c tích h?p các ph??ng th?c m? c?a r?t an toàn. ?i?n hình nh?t là khóa c?a vân tay.

Công ngh? vân tay FPC Th?y ?i?n
Công ngh? vân tay FPC Th?y ?i?n

Khóa c?a thông minh chung c? ???c ?ng d?ng công ngh? vân tay FPC Th?y ?i?n c?c k? an toàn. ???c tin dùng b?i h?n 135 ngân hàng l?n toàn th? gi?i. ??ng th?i r?t ti?n l?i vì cho t?c ?? m? c?a nhanh ch?a t?i 0.5s. T? l? nh?n di?n vân tay l?i ch?a t?i 0.01%. Vì th? n?u b?n ?ang có nhu c?u l?p khóa c?a chung c? an hãy ngh? ngay t?i vi?c trang b? cho c?n h? c?a mình nh?ng s?n ph?m khóa c?a vân tay thông minh này nhé!

II. Nhà chung c? nên l?p khóa c?a thông minh lo?i nào?

Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i khóa c?a thông minh khác nhau. Vì th? r?t có th? b?n s? phân vân không bi?t nên l?p lo?i khóa nào cho c?n h? c?a mình. Hagaco.vn xin li?t kê nhanh các lo?i khóa ?i?n t? b?n có th? tham kh?o ?? l?p cho nhà chung c? hi?n nay.

 • Khóa c?a vân tay
 • Khóa c?a m?t mã
 • Khóa c?a th? t?
 • Khóa c?a nh?n di?n khuông m?t

?ây là 4 lo?i khóa ?i?n t? ph? bi?n nh?t hi?n nay. Chúng khác bi?t b?i các ph??ng th?c m? khóa. Ngoài ra, m?t s? model khóa ?i?n t? cao c?p hi?n nay còn có r?t nhi?u tính n?ng ti?n ích m? r?ng khác. ?áng chú ý nh?t là các lo?i khóa c?a ?i?u khi?n t? xa b?ng ?i?n tho?i. ?ây là lo?i khóa thông minh có tính n?ng k?t n?i v?i wifi, cài ??t khóa thông qua các APP Smart Lock. Tuy nhiên m?c giá thành thì t??ng ??i cao. ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a nhi?u ??i t??ng khách hàng, d??i ?ây Hagaco.vn xin chia s? cùng các b?n TOP 10+ Khóa c?a thông minh cho c?n h? chung c? t?t nh?t hi?n nay.

>>> Xem thêm: Top 10+ m?u khóa c?a vân tay t? 5 tri?u giá r?

2.1. Khóa c?a thông minh Kaadas L7

Kaadas L7 là s?n ph?m khóa ?i?n t? thông minh ??u tiên mà Hagaco.vn mu?n gi?i thi?u cho các b?n. N?u b?n ?ang phân vân không bi?t khóa c?a thông minh lo?i nào t?t? Thì Kaadas L7 là m?t trong nh?ng model ?áng mua nh?t c? v? giá thành và các tính n?ng ti?n ích. V?i m?c giá kho?ng 6 tri?u ??ng là b?n có th? l?p ngay khóa c?a chung c? an toàn v?i r?t nhi?u tính n?ng cho c?n h? c?a mình.

khóa vân tay Kaadas L7
Khóa c?a vân tay Kaadas L7 – giá r?, nên mua

Mô t? c? b?n v? khóa c?a vân tay Kaadas L7:

 • Kaadas L7 là m?u khóa ?i?n t? t? ??ng v?i thi?t k? tay g?t ngang
 • Có k?t n?i Bluetotoh ?? m? c?a t? xa và cài ??t các tính n?ng qua APP Kaadas
 • Có thêm Remote m? c?a t? xa ti?n l?i
 • Có nhi?u tính n?ng m? r?ng mang t?i nhi?u ti?n ích cho cu?c s?ng hi?n ??i: ch?t tr? em, ch? ?? tránh làm phi?n, c?nh báo nguy hi?m t? bên trong
 • Có thêm tính n?ng b?o m?t x2: m?t mã kép, m?t mã ?o
 • D? dàng t?o m?t mã 1 l?n cho khách qua ch?i nhà
 • Và các tính n?ng c?nh báo

2.2. Khóa c?a thông minh Kaadas K9 sang tr?ng

Hãng khóa ?i?n t? Kaadas ?ang ???c r?t nhi?u khách hàng yêu thích và l?a ch?n. Vì th?  Hagaco.vn xin gi?i thi?u thêm v?i các b?n m?t m?u khóa c?a thông minh có thi?t k? c?c k? sang tr?ng và hi?n ??i c?a hãng này. ?ó chính là khóa c?a vân tay Kaadas K9. ?ây là m?u khóa thích h?p l?p ??t cho các c?n h? chung c? cao c?p v?i v? ??p sang tr?ng và có r?t nhi?u tính n?ng ti?n ích v??t tr?i.

Khóa vân tay Kaadas K9 - ?áng mua nh?t
Khóa vân tay Kaadas K9 – ?áng mua nh?t

Mô t? c? b?n v? khóa c?a vân tay Kaadas K9:

 • Kaadas L9 là m?u khóa ?i?n t? Push & Pull hi?n ??i
 • Có ch?c n?ng khóa c?a t? ??ng
 • Có k?t n?i Bluetotoh ?? m? c?a t? xa và cài ??t các tính n?ng qua APP Kaadas
 • Có ?i?u khi?n Remote m? c?a t? xa ti?n l?i
 • Có nhi?u tính n?ng m? r?ng mang t?i nhi?u ti?n ích cho cu?c s?ng hi?n ??i: ch?t tr? em, ch? ?? tránh làm phi?n, c?nh báo nguy hi?m t? bên trong
 • Có thêm tính n?ng b?o m?t x2: m?t mã kép, m?t mã ?o
 • D? dàng t?o m?t mã 1 l?n cho khách qua ch?i nhà
 • Và các tính n?ng c?nh báo

2.3. Khóa c?a thông minh Kaadas S500-C giá r?

Kaadas S500-C giá r? là m?t model khóa ?i?n t? bán t? ??ng. T?c là không có ch?c n?ng khóa c?a t? ??ng. Tuy nhiên ?ây v?n là m?t trong nh?ng m?u khóa ?i?n t? ?áng mua nh?t. Nó ch? có m?c giá ch?a t?i 5 tri?u ??ng nh?ng v?n s? h?u r?t nhi?u tính n?ng ti?n ích ??y ?? cho ng??i s? d?ng.

Khóa vân tay Kaadas S500-C giá r?
Khóa vân tay Kaadas S500-C giá r?

Mô t? c? b?n v? khóa c?a vân tay Kaadas S500-C:

 • Kaadas S500-C là m?u khóa ?i?n t? bán t? ??ng v?i tay g?t ngang truy?n th?ng nh?ng có thi?t k? vô cùng hi?n ??i
 • Có k?t n?i Bluetotoh ?? m? c?a t? xa và cài ??t các tính n?ng qua APP Kaadas
 • Có ?i?u khi?n Remote m? c?a t? xa ti?n l?i
 • Có nhi?u tính n?ng m? r?ng mang t?i nhi?u ti?n ích cho cu?c s?ng hi?n ??i: ch?t tr? em, ch? ?? tránh làm phi?n, mã s? 1 l?n
 • Có thêm tính n?ng b?o m?t x2: m?t mã kép, m?t mã ?o
 • Và các tính n?ng c?nh báo

2.4. Khóa c?a thông minh Philips 9300 cao c?p

M?u khóa c?a thông minh chung c? ti?p theo mà Hagaco.vn mu?n gi?i thi?u t?i m?i ng??i là m?t s?n ph?m thu?c th??ng hi?u Philips. Có l? r?t nhi?u ng??i ?ã quá quen thu?c v?i th??ng hi?u này r?i ?úng không? Bên c?nh các s?n ph?m ?? gia d?ng Philips ?ang ???c r?t nhi?u khách hàng yêu thích thì khóa c?a thông minh Philips c?ng là nh?ng s?n ph?m làm lên tên tu?i c?a hãng này. ?i?n hình nh?t ph?i k? t?i là m?u khóa ?i?n t? Philips 9300 sau ?ây.

Khóa vân tay Philips 9300
Khóa vân tay Philips 9300

Mô t? c? b?n v? khóa c?a vân tay Philips 9300

 • Philips 9300 là m?u khóa ?i?n t? t? ??ng v?i thi?t k? tay n?m Push & Pull kéo ??y sang tr?ng
 • Có k?t n?i Bluetotoh ?? m? c?a t? xa
 • ???c tích h?p s?n giao th?c Gateway ?? tr? thành khóa c?a ?i?u khi?n t? xa b?ng ?i?n tho?i
 • Có c?m bi?n h?ng ngo?i giúp b?n d? dàng m? c?a t? bên trong
 • Có nhi?u tính n?ng m? r?ng mang t?i nhi?u ti?n ích cho cu?c s?ng hi?n ??i: ch? ?? tránh làm phi?n, mã s? 1 l?n
 • Có thêm tính n?ng b?o m?t x2: m?t mã kép, m?t mã ?o
 • Và các tính n?ng c?nh báo

2.5. Khóa c?a thông minh Philips DDL702-1HW có chuông hình

B?n có mu?n l?p khóa vân tay c?a chung c? k?t h?p c? chuông hình không? Mà chuông hình l?i còn ???c g?i tr?c ti?p t?i ?i?n tho?i di ??ng n?a. Vô cùng ti?n nghi và hi?n ??i. S?n ph?m mà Hagaco.vn ?ang mu?n nh?c t?i chính là Khóa c?a ?i?n t? Philips DDL702-1HW. ?ây là m?t trong nh?ng m?u khóa c?a ?i?n t? cao c?p thu?c hãng Philips. S?n ph?m không nh?ng v?n hành an toàn, b?o m?t b?ng d?u vân tay mà còn ???c k?t h?p thêm chuông c?a thông minh ngay trên thân khóa. B?n s? ngay l?p t?c nh?n ???c thông báo d??i d?ng cu?c g?i t?i ?i?n tho?i di ??ng khi có khách ?n vào chuông.

Khóa c?a thông minh Philips DDL702-1HW
Khóa c?a thông minh Philips DDL702-1HW

Mô t? c? b?n v? khóa c?a vân tay Philips DDL702-1HW

 • Philips DDL702-1HW là m?u khóa ?i?n t? có chuông hình v?i thi?t k? tay n?m Push & Pull kéo ??y sang tr?ng
 • Là khóa c?a wifi ?? b?n d? dàng qu?n lý, xem l?ch s? khóa và cài ??t các tính n?ng trên khóa m?t cách ??n gi?n
 • Có c?m bi?n h?ng ngo?i giúp b?n d? dàng m? c?a t? bên trong
 • Có nhi?u tính n?ng m? r?ng mang t?i nhi?u ti?n ích cho cu?c s?ng hi?n ??i: ch? ?? tránh làm phi?n, mã s? 1 l?n
 • Có thêm tính n?ng b?o m?t x2: m?t mã kép, m?t mã ?o
 • Và các tính n?ng c?nh báo

2.6. Khóa c?a chung c? thông minh nh?n di?n b?ng khuôn m?t

M?t trong nh?ng ph??ng th?c m? khóa thông minh và an toàn nh?t hi?n nay chính là nh?n di?n b?ng khuông m?t. Lo?i khóa c?a chung c? an toàn này cho phép b?n m? c?a nhanh h?n c? khóa vân tay và có t? l? nh?n di?n sai ch? 1/1 tri?u %. C?c k? th?p.

Khóa nh?n di?n khuôn m?t 3D
Khóa nh?n di?n khuôn m?t 3D

B?n có th? tham kh?o m?t s? model khóa c?a nh?n di?n b?ng khuôn m?t ?ang ???c bán t?i Hagaco.vn sau ?ây:

2.7. Khóa m?t mã chung c? giá r?

Có m?t s?n ph?m khóa ?i?n t? “nh? nh?ng có võ” mà Hagaco.vn luôn mu?n gi?i thi?u ?? b?n s? d?ng nó thay th? cho các ? khóa c? truy?n th?ng. M?u khóa này tuy không ch?a ??y ?? các ph??ng th?c m? khóa thông minh nh? d?u vân tay hay th? t? nh?ng r?t thích h?p ?? b?n làm khóa c?a chung c? an toàn. ?ó chính là khóa m?t mã Kaadas RX-D.

Khóa c?a m?t mã Kaadas RX-D
Khóa c?a m?t mã Kaadas RX-D

Nh? các b?n th?y ?ó, m?u khóa ?i?n t? cho c?n h? chung c? này có thi?t k? ??n gi?n v?i m?t khóa ngoài m? b?ng m?t mã ho?c chìa khóa c?. Nh? v?y r?t thích h?p v?i nh?ng gia ?ình ?ã quen s? d?ng ? khóa c? truy?n th?ng. ??c bi?t là gia ?ình có ng??i l?n tu?i. Các bác th??ng có thói quen dùng chìa c? m? c?a nhi?u h?n và th?m chí c?m th?y ti?n l?i h?n. ?ây c?ng chính là lý do vì sao khóa c?a m?t mã Kaadas RX-D ra ??i.

2.8. Khóa c?a t? chung c? thông minh

Nhu c?u l?p khóa c?a t? chung c? hi?n nay c?ng r?t nhi?u. Nhi?u h? gia ?ình ??n gi?n là mu?n l?p m?t b? khóa ?i?n t? cho c?n h? c?a mình ?? ??m b?o an ninh và hi?n ??i h?n trong phong cách s? d?ng. Vì th? r?t nhi?u nhà ? chung c? ?ã l?a ch?n thay khóa c?a t? chung c?. N?u ?ây c?ng là nhu c?u s? d?ng c?a b?n, Hagaco.vn xin gi?i thi?u t?i b?n m?t s? m?u khóa c?a t? chung c? sau ?ây:

Ngoài ra, các b?n c?ng có th? l?a ch?n các m?u khóa ?i?n t? cho c?n h? chung c? có tính n?ng m? c?a b?ng d?u vân tay. Vì ?a s? các m?u khóa vân tay c?a chung c? ??u ???c tích h?p cùng lúc nhi?u ph??ng th?c m? c?a thông minh khác nhau. Ph? bi?n nh?t là bao g?m c? 3 ph??ng th?c m? c?a là vân tay, m?t mã và th? t?. S? l??ng vân tay, m?t mã, th? t? có th? ??ng ký là 100 ng??i dùng/1 ph??ng th?c, th?m chí có nhi?u model khóa cho phép ??ng ký lên t?i 200. Hãy liên h? v?i Hagaco.vn n?u b?n c?n m?t lo?i khóa c?a chung c? an toàn v?i nh?ng tính n?ng ??c bi?t khác nhé!

III. Mua khóa c?a chung c? thông minh ? ?âu uy tín?

Bài vi?t này, Hagaco.vn ?ã gi?i thi?u t?i b?n nh?ng b? khóa c?a ?i?n t? thông minh thích h?p nh?t dành cho các c?n h? chung c?. Tuy nhiên ?i?u quan tr?ng nh?t v?n là tìm ra ??a ch? bán khóa c?a ?i?n t? chính hãng, uy tín nh?t. B?ng nh?ng t? v?n t?n tình c?a Hagaco.vn bên trên, hy v?ng các b?n s? tin t??ng và ?ng h? chúng tôi.

T?i Hagaco.vn chúng tôi chuyên phân ph?i các s?n ph?m khóa c?a ?i?n t? chính hãng. Có ??y ?? xu?t x? hàng hóa và b?o hành uy tín 2-3 n?m. ??ng th?i khi mua khóa ?i?n t? l?p cho c?n h? chung c? t?i Hagaco.vn, các b?n s? không c?n lo l?ng v? v?n ?? l?p ??t. Vì chúng tôi luôn có ??i ng? l?p ??t khóa ?i?n t? ?úng k? thu?t và l?p ??t mi?n phí t?n nhà cho b?n. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n hi?u qu? h?n và l?y báo giá khóa c?a ?i?n t? t?t nh?t hi?n nay nhé!

Địa chỉ mua khóa điện tử chính hãng:
 • 24/6 Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Hotline: 0393.392.666
 • Email: hagaco.vn@gmail.com
 • Website: www.hagaco.vn
Tân Hoàng Gia luôn cam kết:
 • 100% hàng chính hãng
 • Chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay
 • Giao hàng trên Toàn Quốc
 • Miễn phí lắp đặt đúng kỹ thuật
HAGACO.VN - đơn vị chuyên phân phối khóa điện tử thông minh chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết luôn đem tới sự tiện lợi và giải pháp an toàn cho chính bạn!

z-library zlibrary project

Trả lời