[no_toc] 1. Thanh toán b?ng ti?n m?t : Áp d?ng t?i c?a hàng ho?c ph??ng th?c giao hàng tr?c ti?p.

Nhân viên c?a ?èn led Hoàng Gia s? liên h? v?i quý khách ?? h?n l?ch giao hàng. Trong tr??ng h?p quí khách ?i v?ng, vui lòng u? thác cho ng??i khác nh?n hàng và thanh toán ti?n thay.

2. Thanh toán qua tài kho?n ngân hàng.

Áp d?ng v?i ph??ng th?c giao hàng khác v?i ph??ng th?c giao hàng tr?c ti?p. Khi mua hàng khách hàng c?n thanh toán tr??c khi công ty chuy?n hàng. Quý khách vui lòng chuy?n kho?n vào m?t trong các tài kho?n d??i ?ây.

  • Ngân hàng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam (VietcomBank), chi nhánh L?c Trung – Hà N?i

Ch? TK : Hoàng Trung Thông

S? TK: 002.100.024.9608

  • Ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh M? ?ình – Hà N?i

Ch? TK: Hoàng Trung Thông

S? TK: 001.149.950.01

Ghi chú: Sau khi chuy?n ti?n, quý khách vui lòng thông báo vi?c chuy?n ti?n và s? tài kho?n c?a quí khách ?? ti?n trong vi?c ki?m tra.

Công ty ?èn led chi?u sáng Hoàng Gia

Showroom: 24/6 ???ng ??i M?, Qu?n Nam T? Liêm, TP Hà N?i (??i di?n tr??ng THCS ??i M? )
Báo giá & T? v?n: 0916.773.555 / 0986.890.019
Email: info@hagaco.vn

Tham kh?o thêm: