[no_toc] Giao hàng tr?c ti?p: Áp d?ng t?i khu v?c N?i thành Hà N?i:

  • Nhân viên c?a ?èn LED Hoàng Gia   s? giao hàng mi?n phí ??n t?n tay khách hàng.
  • Th?i h?n ??c tính vi?c giao hàng ho?c cung ?ng d?ch v? : Trong vòng 24h k? t? sau khi nh?n ???c xác nh?n ??n hàng.

Các khu v?c khác.

– Khách hàng có th? ch? ??nh ph??ng th?c v?n chuy?n ho?c hãng v?n chuy?n khác. Chúng tôi có m?t s? g?i ý v? ph??ng th?c khác:

  • Chuy?n hàng b?ng xe khách: N?u quý khách hàng thu?n ti?n cho vi?c g?i hàng qua xe khách thì ?ây là ph??ng th?c v?n chuy?n nhanh và r?.
  • Chuy?n hàng b?ng tàu: Nên s? d?ng ph??ng th?c này v?i kh?i l??ng hàng l?n, chúng tôi s? h? tr? m?t ph?n phí v?n chuy?n cho nh?ng ??n hàng này.
  • Chuy?n hàng b?ng các hãng chuy?n phát nhanh quen thu?c v?i khách hàng: N?u quý khách ?ã quen thu?c v?i m?t hãng chuy?n phát nhanh, quý khách có th? ch? ??nh chúng tôi g?i hàng theo hãng ?ó.

– ??c bi?t mi?n phí v?n chuy?n ??i v?i các ??n hàng nh? sau:

  • Mi?n phí v?n chuy?n ??n hàng t? 10 ??n 20 tri?u trong vòng bán kính 150km.
  • Mi?n phí v?n chuy?n ??n hàng t? 20 ??n 30 tri?u trong vòng bán kính 300km.
  • Mi?n phí v?n chuy?n ??n hàng t? 30 ??n 50 tri?u trong vòng bán kính 500km.
  • Mi?n phí v?n chuy?n toàn qu?c ??n hàng t? 50 tri?u tr? lên.

M?i thông tin v? giao hàng Quý khách hàng vui lòng liên h?:

Công ty ?èn led chi?u sáng Hoàng Gia

Showroom: 24/6 ???ng ??i M?, Qu?n Nam T? Liêm, TP Hà N?i (??i di?n tr??ng THCS ??i M? )
Báo giá & T? v?n: 0916.773.555 / 0986.890.019
Email: info@hagaco.vn

Tham kh?o thêm:

z-library zlibrary project