Thiết bị thu thập dữ liệu khóa khách sạn PDA 01

6.299.250