Phần mềm quản lý khách sạn

0

Phần mềm quản lý khách sạn được cài đặt trên máy tính để kết nối và quản lý khách sạn, khóa khách sạn:

  • Cài đặt thời gian lưu trú cho khách
  • Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng
  •  Báo cáo: Số phòng, khách đang ở, số phòng trống, số phòng, khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và xóa thẻ
  • Đọc và ghi thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách
  • Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên
  • Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên ra vào khách sạn
  • Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí