Thiết bị Gateway Philips kết nối wifi

Thiết bị Gateway Philips “biến khóa Bluettoth thành khóa wifi” phù hợp với các sản phẩm sau:

  • Khóa điện tử Philips Alpha
  • Khóa điện tử Philips 7300
  • Khóa điện tử Philips 9200
  • Khóa điện tử Philips 9300